Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Trzydzieste spotkanie GLLI
prof. Dunin-Kęplicz

W dniu 3 czerwca 2014 roku gościła na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosiła wykład pt. Modelowanie złożonych struktur przekonań. Spotkanie z prof. dr. hab. B. Dunin-Kęplicz, współorganizowane przez Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się w sali nr 15 w gmachu Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 89.

Prof. Urszula Wybraniec-Skardowska otworzyła spotkanie i powitała prelegenta, prof. dr hab. Janusz Czelakowski wprowadził w problematykę wykładu, a prof. dr hab. Lidia Tendera przedstawił sylwetkę naukową prof. dr. hab. Barbary Dunin-Kęplicz.

W trakcie wykładu prof. dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz przedstawiła klasyczne rozumienie wiedzy grupowej i jej zalety oraz rozumienie wiedzy grupowej w systemach wieloagentowych wskazując jednocześnie na pewną ewolucję w stosunku do podejścia klasycznego. Prelegentka omówiła modelowanie złożonych struktur przekonań wyodrębniając tzw. ‘profile epistemiczne’ służące transformacji przekonań, odwołała się do wykorzystania wnioskowania opartego o parakonsystentne bazy wiedzy oraz języka 4QL stanowiącego podstawy w tworzenia tego typu baz wiedzy.

Klasyczne ujęcie wiedzy grupowej (wspólnej) podkreśla znaczenie konsensusu pomiędzy członkami grupy. Osiągnięcie porozumienia ułatwia proces rozumowania prowadzonego w ramach grupy – jej członkowie wyciągają wnioski z ogólnie znanych i akceptowanych przesłanek. Choć podejście powyższe jest użyteczne w modelowaniu rozmaitych aspektów zachowania i wnioskowania grupowego, np. przy urabianiu rozmaitych norm i konwencji, koszt osiągnięcia konsensusu może być zbyt wysoki. We współczesnych pracach rola konsensusu nie jest akcentowana, podkreśla się natomiast następujące epistemiczne aspekty współpracy grupowej:

  1. Zamiast zasady ‘what everybody knows’ (‘to, co każdy wie’) wiedza grupowa jest nakierowana na dostarczenie syntetycznej informacji wyabstrahowanej z danych dostarczanych przez poszczególnych członków grupy. Ta syntetyczna informacja dotyczy wybranych aspektów (lub fragmentów) wiedzy grupowej i jest następnie wykorzystana w ramach rozmaitych form działania grupowego.

  2. Wnioski grupowe nie są traktowane jak ‘prywatne’ konkluzje poszczególnych członków grupy. Ci ostatni dostosowują się jednak w swych działaniach (również epistemicznych) do wniosków obowiązujących cała grupę, przyjmując przy tym meta-zasadę precedensu wiedzy grupowej nad indywidualną.

  3. Wskazanie nie-dogmatycznych procedur kształtowania wiedzy grupowej na podstawie wiedzy poszczególnych członków.

  4. Tolerancji wobec pojawiających się sprzeczności na różnych szczeblach procesu formowania wiedzy grupowej. W efekcie akceptuje się parakonsystentne bazy wiedzy.

  5. Istnienie luk informacyjnych, gdzie pewne aspekty wiedzy nie są dostępne w rozmaitych zastosowaniach. W efekcie akceptuje się rozmaite nie-monotoniczne formy wnioskowania.

Podejście zaproponowane przez prof. prof. Dunin-Kęplicz i Szałasa prowadzi do nowego ujęcia złożonych struktur przekonań. Wzmiankowane profile epistemicze (epistemic profiles) są pomyślane jako narzędzie, które ma wypełnić lukę pomiędzy rozmaitymi koncepcjami wieloagentowej logiki epistemicznej, a praktycznymi wyzwaniami, których zadaniem jest transformowanie danych początkowych w użyteczne wnioski końcowe. Małuszyński i Szałas zdefiniowali 4QL, czterowartościowy język zapytań ( a four-valued language of queries). Zapewnia on praktyczną obliczalność dla parakonsystentnych baz wiedzy oraz implementację profilu epistemicznego i struktury przekonań.

W ciekawej dyskusji podjętej po wykładzie podniesiono różne interesujące wątki związane z omawianą problematyką.