Pierwsze spotkanie Rady Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pierwsze spotkanie Rady Uniwersytetu Opolskiego

Na spotkaniu, które odbyło się w gabinecie rektora, prof. Marek Masnyk wręczył członkom rady powołania do nowego gremium, omówione zostały także zadania, jakie – zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, są radzie przyznane i które zostały już zapisane w projekcie statutu naszej uczelni.

Rada licząca siedem osób wskazała – przy pełnej akceptacji – kandydata na przewodniczącego; jest nim Andrzej Drosik, dyrektor firmy Nutricia w Opolu.  

Rada Uniwersytetu Opolskiego liczy siedem osób. Trzy z nich to przedstawiciele środowiska akademickiego: prof. Mirosław Lenart z Wydziału Filologicznego, ks. prof. Dariusz Krok z Wydziału Nauk Społecznych i dr Duszan Bogdanov z Wydziału Ekonomicznego.

Członkowie rady spoza uczelni to: Andrzej Drosik – szef Nutricii,  Marian Drymluch – dyrektor regionalny Banku Pekao, mecenas Andrzej Stańdo z kancelarii prawniczej Jurysta.

W skład rady wchodzi także – na mocy ustawy – przewodniczący samorządu studenckiego; jest to Maciej Pischka.

- Spotkanie było bardzo rzeczowe i merytoryczne – ocenia rektor prof. Marek Masnyk. – A skład rady wydaje się optymalny zważywszy na jej zadania i kompetencje: mamy w niej m.in. przedstawiciela dużego biznesu, znawcę finansów, prawnika.

Kandydatów do Rady Uniwersytetu Opolskiego wskazał rektor i senat, a wybrał ich senat w drodze tajnego głosowania.  

Rada będzie się spotykać nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 Co może rada uczelni

Przypomnijmy; rada jest nowym organem wprowadzonym przez ustawę Prawo szkolnictwie wyższym i nauce.

Kadencja rady uczelni przewidziana jest na cztery lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. Rada musi zacząć działać jeszcze przed wejściem w życie nowego Statutu UO.

 Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni,
  • opiniowanie projektu statutu,
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego),
  • monitorowanie zarządzania uczelnią,
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

W przypadku pierwszej rady jej zadania będą początkowo ograniczone – do momentu wejścia w życie nowego statutu rada zajmować się będzie opiniowaniem jego projektu.

.